Promotor:

 

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, PL

PSMB powołano we współpracy z The Association of European Building Surveyors and Construction Experts (AEEBC) oraz The Chartered Institute of Building (CIOB) – międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi podmioty i instytucje państw europejskich, w celu kształcenia i certyfikacji kwalifikacji menedżerskich kadr budownictwa.
PSMB działa na zasadzie non profit nie korzystając z żadnych preferencji, ani ustawowego nakazu przynależności do określonych organizacji zawodowych.
Merytoryczne podstawy działalności Stowarzyszenia opracowano i sformułowano przy wsparciu środków unijnych, w celu wyrównania kwalifikacji polskich menedżerów budownictwa do standardów europejskich oraz przygotowania ich do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku międzynarodowym.

 

Partnerzy:

 

Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska, PL

Wydział Inżynierii Lądowej powstał w 1915 roku jako jeden z trzech najstarszych wydziałów uczelni, ale jego tradycje sięgają początków XIX wieku. Obecnie mieści się we własnym gmachu przy al. Armii Ludowej 16, gdzie znajduje się większość sal wykładowych oraz laboratoriów dydaktycznych i badawczych. W ostatnich latach Wydział przyjmuje rocznie około 300 studentów na studia stacjonarne i taką samą liczbę osób na studia niestacjonarne. Ogólna liczba studentów na początku roku akademickiego wynosiła około 2500.

Wydział Inżynierii Lądowej oferuje studentom trzy specjalności: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, Inżynieria Komunikacyjna oraz Inżynieria Produkcji Budowlanej. W ramachspecjalizacji dodatkowo oferowane są następujące kursy dyplomowe: Teoria Konstrukcji oraz Mosty i Budowle Podziemne. Od RA 2008/9 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia jest także dostępna specjalność Budownictwo Energooszczędne.

Wydział zatrudnia ponad 150 pracowników na etatach naukowo-dydaktycznych w tym ponad 20 profesorów (z czego większość z tytułem naukowym), a także adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego oraz adiunktów ze stopniem doktora. Kadrę Wydziału tworzy ponadto grupa ponad 80 osób personelu techniczno-administracyjnego.

Wydział składa się z następujących jednostek organizacyjnych: Instytutu Dróg i Mostów oraz Instytutu Inżynierii Budowlanej.

Wydział współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, w tym z Uniwersytetem Michigan w Stanach Zjednoczonych, Politechniką w Darmstadt, Politechniką Gedymina w Wilnie, Moskiewską Akademią Budownictwa oraz Akademią Budownictwa i Architektury w Dniepropietrowsku, Uniwersytetem w Liege, Uniwersytetem Technicznym (RWTH) w Aachen, Katolickim Uniwersytetem w Leuven, Instytutem Badawczym (IRMA) w Lublianie oraz Instytutem Technologii i Norm (NIST) w Gaithersburgu.

Informacja o Projekcie na stronie Partnera: http://erasmusplus.il.pw.edu.pl/

 

Vilniaus statybininku rengimo centras, LT

Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras / Vilnius Training Builders Center (VSRC) to instytucja zawodowa zapewniająca kształcenie i szkolenie zawodowe dla młodzieży (od 15 roku życia) i dorosłych (kursy przekwalifikowania). Centrum zostało założone w 1946 r. jest jednym z głównych dostawców wysokiej jakości kształcenia i szkolenia zawodowego na Litwie. Centrum oferuje zróżnicowaną ofertę kursów i doskonałych obiektów w głównym obszarze Budownictwa i Budownictwa. Obszary studiów to: cegła, stolarka i Stolarstwo, Dekoracja / Wykończenie, Produkcja mebli, Kształtowanie krajobrazu, Renowacja / Renowacja, Elektryk budowlany, Hydraulika, Real usługi nieruchomości. Centrum jest wiodącą instytucją na poziomie krajowym w systemie kształcenia ustawicznego w sektorze budowlanym. Jego główne
doświadczenie to wiedza metodologiczna w zakresie uczenia się przez całe życie, opracowywanie programów kwalifikacji i szkoleń. Centrum posiada certyfikat ISO EN 9001 od 2013 roku.
Całkowita liczba studentów studiujących w Centrum wynosi 1100, a liczba nauczycieli wynosi 90. Szkolenie odbywa się w warsztaty i laboratoria wyposażone w nowoczesne maszyny i narzędzia. Wszyscy pracownicy Centrum zdobyli cenną, z pierwszej ręki doświadczenie w pracy w wybranych dziedzinach. VSRC nawiązało ścisłe kontakty sieciowe z pracodawcami i lokalnym przemysłem w Wilnie
College, Wilno Gediminas Technical University, który zapewnia, że ​​kursy przygotowują studentów do kariery, którą zamierzają kontynuować.
Od 1999 r. Centrum aktywnie uczestniczy w różnych projektach krajowych i europejskich oraz rozwija ścisłą współpracę
z wieloma europejskimi instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego. W 2015 r. Centrum stało się jedną z 14 organizacji VET na Litwie, które otrzymały nagrodę karta mobilności Erasmus +.

Strona internetowa Projektu u Partnera:

http://vsrc.lt/profesiniu-statybos-srities-kompetenciju-tobulinimas-ipcic/

 

CENTRO EDILE A.PALLADIO, IT

  

Centro Edile Andrea Palladio (CEAP) to ośrodek szkolenia zawodowego poświęcony sektorowi budowlanemu, zlokalizowany w dzielnicy Vicenza
(na północny wschód od Włoch). Została założona w 1948 r. Z inicjatywy Stowarzyszenia Konstruktorów z Vicenzy i członków Handlu Związki zawodowe zwiększają szkolenie zawodowe w sektorze budowlanym jako podstawowe narzędzie do doskonalenia umiejętności technicznych pracowników i poprawy ich wydajność i wydajność. CEAP zatrudnia około 40 pracowników, w tym personel szkoleniowy, techniczny i administracyjny z pełnym etatem, umowy na część etatu i dorywcze.
CEAP, który zapewnia szkolenia dla około 2500 pracowników, praktykantów i studentów rocznie, jest uznawany przez rząd
poziom w regionie Veneto w zakresie kształcenia i szkolenia w zakresie uczenia się przez całe życie, praktyk zawodowych, szkolnictwa wyższego, kształcenia obowiązkowego dla młodych uczniów w wieku od 15 do 18 lat oraz kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych prawem włoskim, dla pracowników budowlanych.

Strona internetowa Projektu u Partnera: https://centroedilepalladio.it/progetto-ipcic/

 

ERBUD SA, PL

Grupa Erbud (firma budowlana) ma ponad 25-letnie doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Działania ERBUD SA realizowane są w następujących segmentach: budownictwo wielkopowierzchniowe, inżynieria drogowa, budownictwo przemysłowe, inżynieria techniczna i usługi dla energetyki. Grupa działa na rynku polskim oraz w innych krajach UE. ERBUD SA realizuje jako główne projekty wykonawcze w zakresie budynków komercyjnych, obiektów użyteczności publicznej, sektora energetycznego, mieszkalnictwa i inżynieria drogowa. ERBUD zatrudnia doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych inżynierów i specjalistów. Firma spełnia wymagania ISO oraz standardy jakości AQAP i wprowadzają innowacyjne i ekologiczne technologie do realizowanych projektów.
Od 2007 roku ERBUD SA jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz częścią największych spółek indeksu WIG 80 i Construction WIG. Grupa ERBUD zatrudnia ponad 2300 pracowników.

Strona internetowa Projektu u Partnera: http://www.erbud.pl/ipcic_program_erasmus_2.php

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, PL

CKZiU nr 1 w Warszawie został utworzony 1 września 2015 r. Działalność edukacyjna związana z kształceniem zawodowym sięga 1959 roku.
CKZiU nr 1 prowadzi szkolenia zawodowe w klasach młodzieżowych w budownictwie, architekturze krajobrazu i urządzeniach energii odnawialnej i systemy. Liczba studentów: szkoła młodzieżowa – 190 uczniów, szkoły dla dorosłych – 596 uczniów. Szkoła ma mandat
Centralna Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych. Jest to centrum egzaminacyjne. Jest 58 nauczycieli, w tym 15 nauczycieli zawodowych, 2 bibliotekarzy, 3 pedagogów. CKZiU nr. 1 współpracuje z Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie.
CKZiU nr. 1 w roku szkolnym 2018/2019 otwiera nowe kierunki kształcenia w zawodzie roboty wykończeniowe w budownictwie
i inżynieria sanitarna.
Zgodnie ze Statutem CKZiU nr 1 realizuje następujące cele w odniesieniu do uczniów szkół młodzieżowych:
1) tworzenie warunków umożliwiających wszechstronny rozwój i kształtowanie osobowości
2) umożliwienie nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia i kwalifikacji zawodowych
3) kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, poszanowanie godności i prawa do samooceny
4) zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć
5) przygotowanie do świadomego wyboru dalszej edukacji
6) wspieranie rozwoju indywidualnych zainteresowań według potrzeb i predyspozycji
7) zapewnienie dobrowolnej i bezpłatnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, realizowanie programów profilaktycznych dla młodzieży
Działania CKZiU nr 1 w odniesieniu do szkół młodzieżowych obejmują:
1) zapewnienie, rozwój i doskonalenie kształcenia ogólnego i zawodowego wśród młodzieży w formach szkolnych i pozaszkolnych oraz kształcenie na odległość
2) wybór, opracowanie i wdrożenie programów nauczania, które stanowią podstawę programową kształcenia ogólnego i zawodowego
szkolenie, osiąganie celów edukacyjnych i pedagogicznych
3) stosowanie form pracy z uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości oraz przy użyciu nowoczesnych metod dydaktycznych
4) poszukiwanie innowacyjnych i nowych rozwiązań w pracy dydaktycznej i edukacyjnej, pomagając uczniom w wyborze form i kierunków edukacja z wyborem zawodu.

Strona internetowa Projektu u Partnera: https://www.ckziu1.edu.pl/index.php/ipcic-2019-2021